╧Ёртю
═ртшурЎш 
╨хъырьр
╨хёєЁё√ т Єхьє
═ют√х фюъєьхэЄ√ ╨┴

╟ръюэюфрЄхы№ёЄтю ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш

╧Ёртют√х ръЄ√ ╩ЁрёэюфрЁёъюую ъЁр 

└Ёїшт (юсэютыхэшх)

 

 

╟А╩О═а╟С ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╬Т 22.02.2005 N 833-╩З ╬а┬Н┼С┼Н╚И ╚З╠Е═Е═И╔а┬а╟А╩О═а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р "╬а╤Т╨У╩Т╙Р┼а┬Ы╤Ш┼Г╬а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н╬Г╬а╬Р├А═А ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╠И═И╤Т╨А╓И╚а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╚а╤И╤Т┼М┼а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Х ╬Р├А═О┬а├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р" (╧Р╚Н▀Т ╟С ╩К 16.02.2005)

(яю ёюёЄю эш■ эр 10 ш■ы  2006 уюфр)

<<< ═рчрф


  22 февраляа▓005 уодраО 833-╩З
  -------------------------------------------------------------------
  
                 ╟А╩О═Н
                  
             ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р
                  
               ╬а┬Н┼С┼Н╚И
          ╚З╠Е═Е═И╔а┬а╟А╩О═а╩Р═О─А╨С╩О├О
        ╩Р "╬а╤Т╨У╩Т╙Р┼а┬Ы╤Ш┼Г╬а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н╬Г╬Н
     ╬Р├А═А ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р -
       ╠И═И╤Т╨А╓И╚а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╚а╤И╤Т┼М┼Н
        ╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Х ╬Р├А═О┬а├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔Н
           ┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р"
                  
                                ╧░шн┐тНК             ╟аъонюдательн╗ьаСюб░рнихма╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                         16 февраляа▓005 уод═К  
    ╤▓р▓╝яаа1. ┬нх▒▓шаатаЗркоэаКра▒эодр░▒ъогюааъ░аяаа"╬а с▓░ук▓у░е
  т╗▒шегюаа  ш▒пюлнш▓еы╝нюго  ю░грна  уо▒удар▒▓тенэой   тлас▓и
  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяан рдмшнис▓░р╢ишаКра▒эодр░▒ъогюакра┐ шааси▒темхНК  ш▒пюлнш▓еы╝ны╡аю░грнотагю▒│фа░с▓вхннюйатлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аявН
  слеф│╛щие шзмхнеэи┐:
    1) та▒та▓ьеа3:
    яо▒ыеа рбзр╢а "╩░р▒нюдар▒кюеа ъ░ахвохааъонт░оы╝нюн░хвичиоэнохНК  уп░рвлхних╗в фопюлнш▓╝ рбзр╢еьа▒ыеду╛╣хго содх░жрния║Н
    "ъомш▓етапюадхлаьамюлофежшаКра▒эодр░▒ъогюакра┐;";
    2) я░иыожхнихаа2 шзлюжит╝ата░хдаъ╢ишаасогыа▒эоа я░иыожхниюааъНК  эа▒то┐щемуаЗркоэ│о
  
    ╤▓р▓╝яаа 2. ═ас▓оя╣ищаа╟аъон т▒▓упах▓а таасилуаасоа фн┐  хго
  ю┤ициаы╝нюго юп│слиъоврнияоН
  
                          ├лрва рдмшнис▓░р╢ишНК                          ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                              .═о╥К┼В
  ╩░р▒нюда═К  22 февраляа▓005 уод═К  N 833-╩З
  
  
  
  
  
                              ╧░шлоценшеН
                               ъаЗркоэ│Н
                          ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                    ю▓а22 февраляа▓005 уоаN 833-╩З
                                   
                             "╧░шлоценшеа2
                               ъаЗркоэ│Н
                          ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК              "╬ас▓░ук▓у░е т╗▒шегюаиспоынительноуоаю░грна
             уо▒удар▒▓тенэой тлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяан
              рдмшнис▓░р╢ишаКра▒эодр░▒ъогюакра┐ ша▒ш▒▓хме
             ш▒пюлнш▓еы╝ны╡аю░грнотагю▒│фа░с▓вхннюйатлас▓и
                         ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аявН
  
       ╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Е ╬Р├А═Ы ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И
             ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р
  
         ┬╗с╕ищаиспоынительн╗щаоргаэагю▒│фа░с▓вхннюйатлас▓и
       ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяан рдмшнис▓░р╢ишаКра▒эодр░▒ъогюакра┐
  
                ----------------------┬м
      ------------T-------+ ├лрва рдмшнис▓░р╢ишал-------T-------------┬м
    ----+----┬м -----+-----┬м ┬ж   (у│бх░нр▓орйа  ┬ж -----+-----┬м ------+-----┬м
    ┬ж╬▓фел яож ┬ж╤лужбрапюнж ┬ж ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаж ┬ж╩оьи▓х▓аяож ┬ж╬▓фел спе-┬ж
    ┬жча╣ш▓е ┬ж ┬жьо╣эикювашжаL----------T----------- ┬жьобшличан ┬ж ┬жциаы╝нюйа ┬ж
    ┬жуо▒ударнж ┬жсовх▓ншкотжа      ┬ж       ┬жциоэнощаа ┬ж ┬жфокумеэ▓а- ┬ж
    ┬жс▓вхннюйж ┬ж     ┬ж      ┬ж       ┬жрабю▓е  ┬ж ┬жы╝нюйасв┐чиж
    ┬жтайэ╗а ┬ж ┬ж     ┬ж      ┬ж       ┬ж     ┬ж ┬ж      ┬ж
    L--------- L-----------      ┬ж       L----------- L------------
    --------T-----------T-------------+-----------T---T----T---------T---------┬м
  ----+--┬м----+----┬м------+-----┬м-------+------┬м----+--┬м┬ж----+---┬м-----+----┬м----+----┬м
  ┬ж╟аье▒-┬ж┬ж╟аье▒тин┬ж┬ж╟аье▒ти▓хл╝┬ж┬ж╟аье▒ти▓хл╝ ┬ж┬ж╧ерв╗щжж┬ж╟аье▒- ┬ж┬ж╟аье▒тин ┬ж┬ж╟аье▒тин┬ж
  ┬жти▓хл╝┬ж┬жтельаа ┬ж┬жулат╗ардмшнж┬жулат╗а рдмшнж┬жчамх▒н┬ж┬ж┬жти▓хл╝ ┬ж┬жтельагыан┬ж┬жтельаа ┬ж
  ┬жулат╗а┬ж┬жулат╗а ┬ж┬жэи▒т░ации ┬ж┬жэи▒т░ации  ┬ж┬жти▓хл╝┬ж┬ж┬жулат╗а ┬ж┬жт╗а рдмшнж┬жулат╗а ┬ж
  ┬жрдмшна┬ж┬жрдмшна ┬ж┬жъ░аяапюавюнж┬жъ░аяааяоатоп-┬ж┬жулат╗а┬ж┬ж┬жрдмшна ┬ж┬жэи▒т░ации┬ж┬жрдмшна ┬ж
  ┬жэи▒тна┬ж┬жэи▒т░а- ┬ж┬жя░осам шм│-┬ж┬жро▒рма тн│тнж┬жрдмшна┬ж┬ж┬жэи▒т░а-┬ж┬жъ░аяаа яож┬жэи▒т░а- ┬ж
  ┬жра╢шиа┬ж┬жции ъ░аяжжще▒твеэн╗хмж┬жренэей яолшнж┬жэи▒тна┬ж┬ж┬жции  ┬ж┬жс▓░юин  ┬ж┬жции ъ░аяжН
  ┬жъ░аяаа┬ж┬жяоа топ-┬ж┬жчемхл╝э╗╡ шжжтикшмар│кюво-┬ж┬жра╢шиа┬ж┬ж┬жъ░аяапюжжтель▒▓т│м┬ж┬жяоа я░о-┬ж
  ┬жяоатон┬ж┬жро▒рма ┬ж┬жя░атовы╡а ┬ж┬жфи▓хл╝ фепр░н┬ж┬жъ░аяаа┬ж┬ж┬жтопрон ┬ж┬жр░╡ш▓еъна┬ж┬жь╗╕ыен- ┬ж
  ┬жя░осам┬ж┬жсо╢шальнж┬жю▓ню╕еэий, ┬ж┬жтамхн▓раа яож┬ж   ┬ж┬ж┬жсам ргн┬ж┬жт│░хаа шжжэо▒тим ┬ж
  ┬жэкоэон┬ж┬жэогюаа ┬ж┬жр│кювофин ┬ж┬жтзашмофейсна ┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жропрон ┬ж┬жцилш╣н  ┬ж┬жт░аэ▒н ┬ж
  ┬жьи╖х▒н┬ж┬жразти▓ш┐ж┬жтельадхпарнж┬жтвиюа▒ я░атон┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жь╗╕ыен-┬ж┬жэонъомь│н┬ж┬жяо░т│а шжН
  ┬жъогюаа┬ж┬ж    ┬ж┬жтамхн▓раа ┬ж┬жю╡░рнительн╗-┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жэогюаа ┬ж┬жэальноь│а┬ж┬жэнерге- ┬ж
  ┬жразтин┬ж┬ж    ┬ж┬жшм│ще▒твеэнж┬жьиаю░грнаьиашжж   ┬ж┬ж┬жъомяна ┬ж┬жъомялеъ▒│┬ж┬жтикхаа ┬ж
  ┬жти┐  ┬ж┬ж    ┬ж┬жэ╗╡ ю▓ню╕е-┬ж┬жъадровюйа яон┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жыексаа ┬ж┬ж     ┬ж┬ж    ┬ж
  ┬ж   ┬ж┬ж    ┬ж┬жэий    ┬ж┬жыи▓шке    ┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬ж    ┬ж┬ж     ┬ж┬ж    ┬ж
  L--T----L---T-----L-----T------L------T-------L-T-----┬жL---T----L----T-----L---T-----
    ┬ж  ------   -------   --------     ┬ж   ┬ж  ┬ж     ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж   ┬ж  L-------┬м ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж---------┬м┬ж-----------┬м┬ж┬ж─еяа░тамхн▓┬ж  ┬ж  --+--------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬ж╬▓фел яож┬ж┬ж ╧░рвотое ┬ж┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж  ┬ж╙правы┐╛- ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жфелрма ┬ж++уп░рвлхнихжж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж  ┬жщий фелрми┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ++эе▒ювернж┬жL-----------┬ж┬жя░атоох░а- ┬ж  ┬ж  ┬жрдмшнис▓н ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жшенэолхнж┬ж      ++эи▓хл╝э╗мшаж  ┬ж  ┬жра╢шиа╩░рнж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жтнихаа ┬ж┬ж      ┬ж┬жю░грнаьиа шжа ┬ж  ┬жснофа░ско-┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬жL---------┬ж      ┬ж┬жъадровюйа ┬ж  ┬ж  ┬жуоаъ░аяаа ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяолш▓иъеа ┬ж  ┬ж  ┬ж     ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж  L----T------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж    ┬ж     ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж─еяа░тамхн▓┬ж  ┬ж --------     ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа  фелрмж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жъазр╖ес▓врмж  ┬ж ┬ж ┬ж╤оциаы╝н ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жтоеэн╗ьаа ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жэоня░ошзн ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++топро▒рма шжа ┬ж +-+тодс▓вхнн ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жто▒яи▓рниюаж  ┬ж ┬ж ┬жэ╗й фепр░н┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфопризывнюйж  ┬ж ┬ж ┬жтамхн▓  ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьолюдециа ┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж╙правыеншеа┬ж  ┬ж ┬ж ┬жяоас│╡уал-┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж ┬ж ┬жте░скоь│а ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж ┬ж ┬жу╖ет│а  шжа ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++ю░грнаьиа ┬ж  ┬ж +-+ю▓╖х▓ню▒▓шжа ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жье▒тноуоа ┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж- цент░а-┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жсамю│прав- ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жыизюваэнаяжа ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жыенш┐а   ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жс│╡уалтен ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж ┬жри┐    ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж╙правыеншеа┬ж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж +-+фелюп░юиз-┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жюб╣х▒▓тен- ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жтодс▓враа ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жэ╗мшаа юб║-┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жхдиэенш┐мшмж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++релшгиюзнынж  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьиа ю░грни-┬ж  ┬ж +-+я░отокюлотжа ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жча╢ш┐мшаа шжа ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьонш▓орину│ж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьигра╢шон- ┬ж  ┬ж +-+ ╬▓фел  ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жэ╗╡ я░оце▒-┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж ъадров ┬ж  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жсов    ┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж        ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж    ╬░уаныаиспоынительнощавыа▒тиа╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаа ┬ж ┬ж     ┬ж
    ┬ж  L----┬м   L----┬м    ┬ж      ------ L---┬м    ----- L--┬м   L-┬м
  ----+--┬м-----+-----┬м----+--┬м----+---┬м-------+------┬м---+---┬м----+---┬м----+---┬м----+---┬м
  ┬ж─еяа░-┬ж┬ж─еяа░тан ┬ж┬ж─еяа░-┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж─еяа░тамхн▓ ┬ж┬ж╙пран ┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж─еяа░- ┬ж
  ┬жтамхн▓┬ж┬жьента▒ю╢и-┬ж┬жтамхн▓┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жяоа финрн▒рмм┬ж┬жтле- ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж
  ┬жэкоэон┬ж┬жрл╝эой чан┬ж┬жшм│щен┬ж┬жяоа фен┬ж┬жс╛дце▓уаа  шжжэие яож┬жсельна ┬ж┬жс▓░юин ┬ж┬жяоатоп-┬ж
  ┬жьи╖х▒н┬ж┬жщи▓ыанр▒е-┬ж┬жс▓вхнн┬ж┬жыам  ┬ж┬жъонт░оы╛о ╘и-┬ж┬жфелрма┬ж┬жскоуоа ┬ж┬жтель▒▓-┬ж┬жро▒рма ┬ж
  ┬жъогюаа┬ж┬жыенш┐о  ┬ж┬жэ╗╡  ┬ж┬ж╤М╚м  ┬ж┬жэансовыеа упн┬ж┬жр░╡шна┬ж┬жхозяй▒-┬ж┬жтаа  ┬ж┬жтопыив-┬ж
  ┬жразтин┬ж┬ж╙правыенш┐ж┬жю▓нюна┬ж┬жяе╖р▓и,┬ж┬жравыенш┐а фен┬ж┬жтов  ┬ж┬жтва  шжМ--------┬жэонэне-┬ж
  ┬жти┐, ┬ж┬жсо╢шальнощжжшеншйа┬ж┬жтелх░а-┬ж┬жяа░тамхн▓рапюжМ-------┬жяе░х░а-┬ж--------┬м┬жргетин ┬ж
  ┬жшнвх▒н┬ж┬жча╣ш▓╗ эан┬жL-------┬жфиотен ┬ж┬жфинрн▒рмм  ┬ж    ┬жса▓ыва-┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬жче▒ъогюжН
  ┬жти╢шйа┬ж┬жселхнияаа ┬ж    ┬жщанш┐ашжжс╛дце▓уаа  шжа    ┬жю╣ещаа ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жъомяна ┬ж
  ┬жшаа  ┬ж┬жфепр░▓рна ┬ж    ┬жс░еф▒▓тжжъонт░оы╛а  ┬ж    ┬жя░оь╗╕-┬ж┬жяоа  ┬ж┬жыексаа ┬ж
  ┬жтнешна┬ж┬жьентаа сон┬ж    ┬жьа▒сон ┬ж┬ж╩░р▒нюдар▒кюнж    ┬жыенэо▒-┬ж┬жч░ечв╗-┬жL--------
  ┬жэи╡  ┬ж┬жциаы╝нюйа ┬ж    ┬жт╗╡  ┬ж┬жуоаъ░аяав ь│н┬ж    ┬жтиа  ┬ж┬жчайэ╗м ┬ж--------┬м
  ┬жсв┐чей┬ж┬жча╣ш▓╗ эан┬ж    ┬жъомь│н ┬ж┬жэи╢шпаы╝ны╡а ┬ж    L--------┬жси▓уан ┬ж┬ж─еяа░- ┬ж
  L-------┬жселхнияаа ┬ж    ┬жэикр╢ищжжюб░рзотанш┐╡ ┬ж    --------┬м┬жци┐ьаашжжтамхн▓ ┬ж
  -------┬м┬ж╩░р▒нюна ┬ж    L--------L--------------    ┬ж├ос│н ┬ж┬жшагю▒│-┬ж┬жя░оь╗╕-┬ж
  ┬ж─еяа░-┬ж┬жфа░скоуоа ┬ж    --------┬м--------------┬м    ┬жфа░сна ┬ж┬жфа░сна ┬ж┬жыенэо▒-┬ж
  ┬жтамхн▓┬ж┬жъ░аяав ь│н┬ж    ┬ж─еяа░- ┬ж┬ж╩░р▒нюдар▒кюеж    ┬жтвеэнохжжтвеэно-┬ж┬жтиа  шжН
  ┬жя░охкн┬ж┬жэи╢шпаы╝н ┬ж    ┬жтамхн▓ ┬ж┬жъ░ахвохакюн▓-┬ж    ┬жуп░рвн ┬ж┬жь│аэко-┬ж┬жые▒э╗╡ ┬ж
  ┬жтноуоа┬ж┬жэ╗╡ юб░рнж    ┬жяоа фин┬ж┬жрольно-ревшна┬ж    ┬жыеншеа ┬ж┬жыогшна ┬ж┬жре▒у░н ┬ж
  ┬жсопрон┬ж┬жчоврния╡а ┬ж    ┬жчи╖х▒н ┬ж┬жчиоэнохаа упн┬ж    ┬жте▓х░и-┬ж┬жче▒ъогюжжсов  ┬ж
  ┬жтожфен┬жL-----------    ┬жъой  ┬ж┬жравыеншеа  ┬ж    ┬жэа░шиа ┬ж┬жъонт░о-┬жL--------
  ┬жэи┐  ┬ж+----------+    ┬жъ│ль▓│-┬жL--------------    L--------┬жы╛а  ┬ж--------┬м
  L-------┬ж─еяа░тан ┬ж    ┬жреа  шжн-------------┬м    --------┬мL--------┬ж─еяа░- ┬ж
      ┬жьентаос░а-┬ж    ┬жспор▓│ ┬ж┬ж╨еуиоэальнаяаж    ┬ж╩оьи▓х▓ж--------┬м┬жтамхн▓ ┬ж
      ┬жчоврнияаашжа    L--------┬жэнергети╖х▒н ┬ж    ┬жяоа тин┬ж┬ж╩оьи▓х▓ж┬жяоа  ┬ж
      ┬жэа│ъиа  ┬ж         ┬жъа┐ ъомш▒▒ш┐ж    ┬жэогран ┬ж┬жцилш╣н ┬ж┬жт░аэ▒н ┬ж
      L-----------         ┬ж- фепр░▓рмеэ▓ж    ┬жфа░с▓вужжэонъом-┬ж┬жяо░т│ашжН
      -----------┬м         ┬жцен ша▓р░ифов┬ж    L--------┬жь│нрл╝-┬ж┬жсв┐чиа ┬ж
      ┬ж─еяа░тан ┬ж         L--------------    --------┬м┬жэогюаа ┬жL--------
      ┬жьентазф░а-┬ж         --------------┬м    ┬ж├ос│н ┬ж┬жхозяй▒-┬ж
      ┬жтоох░аэен ┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓ ┬ж    ┬жфа░сна ┬ж┬жтва  ┬ж
      ┬жэи┐    ┬ж         ┬жяоафинрн▒юво-┬ж    ┬жтвеэнаяжл-------+
      L-----------         ┬жь│аша┤юндюво-┬ж    ┬жшн▒яек-┬ж--------┬м
      -----------┬м         ┬жь│ар╗нъ│а  ┬ж    ┬жци┐  ┬ж┬ж╩оьи▓х▓ж
      ┬ж─еяа░тан ┬ж         L--------------    ┬ж╩░р▒нюнж┬жяоа р░н┬ж
      ┬жьентакул╝-┬ж         --------------┬м    ┬жфа░ско-┬ж┬жхи▓хкн ┬ж
      ┬жт│░ыаа  ┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓ ┬ж    ┬жуоаъ░аяжжт│░хаашжН
      L-----------         ┬жяо▓ребш▓еы╝н ┬ж    ┬жяоаэад-┬ж┬жу░а-  ┬ж
      -----------┬м         ┬жскоща▒фе░ыаашжа    ┬жчо░уазржжфо▒т░о-┬ж
      ┬ж╙правыеншеж         ┬жрегулироврнияжа    ┬жте╡эин ┬ж┬жш▓еы╝н ┬ж
      ┬ж╟А├Сраа  ┬ж         ┬жр╗нъаарлкюго-┬ж    ┬жче▒ъим ┬ж┬жс▓вуаа ┬ж
      L-----------         ┬жы┐а     ┬ж    ┬жсо▒то┐-┬ж+-------+
      -----------┬м         L--------------    ┬жэиеьаа ┬ж
      ┬ж╩оьи▓х▓аяож         --------------┬м    ┬жсамюна ┬ж
      ┬жфелрма ьон┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓ ┬ж    ┬жходэ╗╡ ┬ж
      ┬жыодхжи  ┬ж         ┬жъомялеъ▒нюго ┬ж    ┬жьа╕шнашжН
      L-----------         ┬жразти▓ш┐а ъ│н┬ж    ┬жф░│уи╡ ┬ж
                    L--------------    L--------
                    --------------┬м
                    ┬ж─еяа░тамхн▓ ┬ж
                    ┬жсиоыогш╖ескихжН
                    ┬жре▒у░▒ювм  ┬ж
                    ┬жэкоыогшиа  шжН
                    ┬жр╗бю╡оч┐йсна ┬ж
                    ┬жтвеэнощаафе┐-┬ж
                    ┬жтельнос▓и  ┬ж
                    L--------------
  
  

<<< ═рчрф

 
╨хъырьр

╥хьрЄшўхёъшх ЁхёєЁё√

═ютюёЄш ёрщЄр "╥■Ё№ьр"


═ютюёЄш

╧Ёртю ┴хырЁєёш

▐ьюЁ

╤═├ ┴шчэхё - ─хыютющ ╧юЁЄры. ╩рЄрыюу. ═ютюёЄш

╨хщЄшэу@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz